o projekcie

Istotą zadania publicznego „Edukacja bez granic” jest integracja oraz wzmocnienie więzi i kontaktów dzieci z Polski z polskimi dziećmi mieszkającymi na Ukrainie,

wzrost umiejętności posługiwania się językiem i mową polską, wzrost wiedzy o historii i kulturze Polski i Ukrainy, upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego, zwiększenie umiejętności życiowych i rozwój osobisty 16 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, pochodzących ze środowisk polonijnych, mieszkających w obwodzie żytomierskim oraz 16 dzieci w wieku od 6 do 14 lat uczęszczających do małej wiejskiej szkoły w Gminie Lelów poprzez realizację wspólnych działań edukacyjnych upamiętniających wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem niepodległości przez RP w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Jako wiodącą formę komunikacji pomiędzy szkołami przyjmuje się kontakt on-line (wideokonferencje, kontakt mailowy,pocztowy, kontakt poprzez stworzoną na cele projektu stronę www). Podczas realizacji zadania publicznego odbędzie się również kilkudniowa wizyta uczniów z Ukrainy w szkole partnerskiej w Polsce.
W ramach realizacji niniejszego zadania publicznego każda ze szkół zorganizuje w miesiącu po jednym wydarzeniu nawiązującym do tematyki odzyskania niepodległości lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Zadaniem każdej ze szkół będzie wzajemne dzielenie się wypracowanymi materiałami, wspólne omawianie zrealizowanych działań, wyciąganie wniosków, upowszechnianie wypracowanych materiałów (strona www). Działania opisane w niniejszym projekcie są następstwem wnikliwej analizy sytuacji obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego i wynikają z konsultacji z ukraińskimi partnerami, formalnymi i nieformalnymi. Wśród społeczności polskiej zamieszkałej w obwodzie żytomierskim kultywuje się tradycje i język polski. Większość starszych mieszkańców posługuje się językiem polskim, zarówno w mowie jak i w piśmie. Wielką troską rodaków z Ukrainy jest, by wiedza o historii i kulturze Polski nie zanikła w następnych pokoleniach. Skupiają się oni w organizacjach polskich, które zrzeszają i pomagają im pogłębiać świadomość przynależności do narodu polskiego. Powstają zespoły ludowe, polskie przedszkola, szkoły nauczania początkowego z językiem polskim.

Cztery wyłonione problemy wskazały na 4 cele szczegółowe i zadania, które pomogą im przeciwdziałać.

  • Celem naszego projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami szkoły z Polski i szkoły polonijnej z Ukrainy.
  • Wzrost wiedzy o historii i kulturze Polski i Ukrainy, wzrost umiejętności w zakresie znajomości języka polskiego i posługiwania się mową polską u dzieci z Ukrainy, poznanie przez uczniów z Polski polskiego dziedzictwa za granicą poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Tak atrakcyjna formuła wspólnej realizacji zadania publicznego powinna spowodować wzmocnienie więzi i wzajemnych kontaktów. Projekt przyczyni się do osiągnięcia trwałych zmian, jakimi będą: wzrost umiejętności posługiwania się językiem polskim, motywacja do mówienia, zainteresowanie kulturą i historią Polski i Ukrainy, wzrost poczucia własnej wartości, chęć częstszego odwiedzania Polski oraz nawiązane kontakty z rówieśnikami.

 

Wypracowane materiały w postaci zdjęć, prezentacji multimedialnych, reportaży zostaną przedstawione po powrocie dzieciom, które nie uczestniczyły w projekcie a są uczniami placówek do których uczęszczają dzieci. Wychowawcy pochodzący z Ukrainy wykorzystają metody i materiały stosowane w trakcie realizacji projektu w pracy na terenie Ukrainy jako sposób na krzewienie polskości. Utrzymana zostanie strona internetowa projektu. Pomiędzy fundacją a organizacją z terenu Ukrainy nawiązana zostanie bliższa współpraca, podpisane zostaną umowy o stałym partnerstwie. Doświadczenie zdobyte podczas wspólnej realizacji projektu „Edukacja bez granic” zaowocuje w staraniach o tworzenie kolejnych projektów

Zadanie publiczne współfinansowane
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej